top of page

Algemene voorwaarden Magic of Joy

 

Magic of Joy, gevestigd te Tilburg en geregistreerd onder KvK-nummer 81479883.

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder cliënt degene die deze voorwaarden aanvaardt, Magic of Joy degene die de opdracht ontvangt.

 2. Magic of Joy en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Magic of Joy, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 4. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de cliënt wordt door Magic of Joy uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Magic of Joy schriftelijk zijn aanvaard.

 6. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van The Magic of Joy zijn gebaseerd op informatie die door de cliënt is verstrekt.

 2. Alle offertes en aanbiedingen van Magic of Joy zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 3. De geoffreerde tarieven voor bedrijven zijn exclusief BTW en voor particulieren inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 5. Magic of Joy  kan niet aan een offerte worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 - Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Magic of Joy en de cliënt komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door Magic of Joy uitgebrachte offerte, dan wel door een schriftelijk akkoord op de gestuurde offerte.

 3. Magic of Joy neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 4. Magic of Joy verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van de door haar ingeschakelde derden.

 5. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Magic of Joy kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Op een later tijdstip wordt dit alsnog nagekomen, dan wel wordt de overeenkomst beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot een schadevergoeding.

 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Magic of Joy de cliënt hiervan op de hoogte. Beide partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot een redelijke aanpassing van de overeenkomst.

 7. Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering hierdoor worden beïnvloedt. Magic of Joy zal de cliënt hiervan tijdig op de hoogte stellen.
   

Artikel 4 - Medewerking cliënt

 1. Magic of Joy zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de cliënt, dient dit aan Magic of Joy doorgegeven te worden.

 2. Cliënt werkt volledig mee aan het tot een goede oplossing brengen van zijn situatie. Is de cliënt onwillig en werkt cliënt niet voldoende mee, dan is Magic of Joy vrij de opdracht terug te geven, met volledige verrekening van de gemaakte uren.

 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de cliënt zijn in artikel 4.2 genoemde verplichting niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de cliënt. Magic of Joy is bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen bij de cliënt.
   

Artikel 5 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door Magic of Joy aan te geven wijze of tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 6 dagen na de factuurdatum.

 2. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling in termijnen geschiedt, dit in evenredigheid met de voortgang van de coaching. Indien de cliënt het verschuldigd bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.

 3. Magic of Joy zal vervolgens de uitvoering van de opdracht direct opschorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

 4. De cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vordering, gelijk aan de wettelijke rente.

 5. De vordering van Magic of Joy is direct opeisbaar. In geval van faillissement, beslag of onder curatele zijn de vorderingen van Magic of Joy en de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op. 7. Magic of Joy is bevoegd de vordering uit handen te geven. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.
   

Artikel 6 - Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. Magic of Joy heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een coachingsessie, coachingtraject of healing te annuleren of deelname van de cliënt te weigeren.

 2. Annulering door de cliënt kan tot 6 weken voor aanvang van een coachingsessie, coachingtraject of healing kosteloos geschieden. Bij geen annulering is de cliënt verplicht het totaalbedrag van een coachingtraject, coachingsessie of healing te voldoen.

 3. Ingeval de cliënt na aanvang van een coachingtraject, coachingsessie of healing de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de cliënt geen recht op enige terugbetaling. Tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Magic of Joy, anders rechtvaardigen.

 4. Een individuele coachingsessie/ ceremonie kan tot 1 week voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Magic of Joy streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging tot 48 uur wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht en binnen 48 uur is Magic of Joy gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 6. Magic of Joy heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen indien de cliënt tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen.
   

Artikel 7 - Aansprakelijkheid en risico

 1. Magic of Joy is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt mondelinge en/of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 2. Indien Magic of Joy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.

 3. Magic of Joy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten, tenzij de cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Magic of Joy.
   

Artikel 8 - Overmacht

 1. Magic of Joy is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Magic of Joy kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 2. Werkzaamheden die door Magic of Joy zijn verricht voor het intreden van enige overmacht, mogen aan Magic of Joy gefactureerd worden.
   

Artikel 9 - Intellectueel eigendom en gebruikersrecht
Het auteursrecht en eventueel andere intellectuele eigendomsrechten blijven berust bij Magic of Joy. Alle door Magic of Joy geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals verslagen, adviezen, documenten enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Magic of Joy zelf en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Magic of Joy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of door anderen dan Magic of Joy ten uitvoer worden gebracht. Tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen is of uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 - Geheimhouding

 1. Magic of Joy behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen, waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.

 2. Magic of Joy draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.
   

Artikel 11 - Klachtenregeling
Eventuele klachten over de door Magic of Joy geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Magic of Joy, kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 12 - Slotbepaling

 1. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen Magic of Joy en de cliënt in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 2. Op de overeenkomst tussen Magic of Joy en de cliënt geldt het Nederlands recht van toepassing. 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Magic of Joy van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

   

bottom of page